دسته بندی ها

Arduino And MQ 135 Gas Sensor With ... Arduino Project Hub

Arduino And MQ 135 Gas Sensor With Arduino Code. In this project, I have measured the components of air. communication. embedded. entertainment system. environmental sensing. health. …


Makeblock

{"code":0,"data":[{"id":"Cognitive","extId":"Cognitive","version":"","updatedInfo":" Mscratch , servcice ","detailIntr ...


AM2315 Adafruit Industries, Unique fun DIY electronics ...

Adafruit Industries, Unique fun DIY electronics and kits AM2315 Encased I2C Temperature/Humidity Sensor : ID 1293 Finally we have an I2Cinterface temperature humidity sensor in a nice enclosed style. This sensor contains a thermistor temperature sensor and a capacitive humidity sensor. A small microcontroller inside does the readings and provides a simple I2C interface for reading the ...


GitHub adafruit/DHTsensorlibrary: Arduino library for ...

Adafruit Unified Sensor Driver; Contributing. Contributions are welcome! Not only you’ll encourage the development of the library, but you’ll also learn how to best use the library and probably some C++ too. Please read our Code of Conduct before contributing to …


گرد و غبار سنسور توزیع کننده | قطعات الکترونیک توزیع کننده ...

گرد و غبار سنسور 25 محصولات Found. گرد و غبار سنسور. Omron Automation Safety Omron Electronics LLC متعلق به شرکت آمریکایی Automation Safety است که تولید کننده محصولات صنعتی اتوماسیون صنعتی با بیش از 80 سال موفقیت است. ما از ...


مشخصات سنسور کیفیت هوا Nova SDS011 (+کتابخانه)

27/12/2020· مشخصات کامل سنسور کیفیت هوا Nova SDS011 را آماده کردیم. ... این سیگنال ها سپس تقویت و پردازش می شوند تا غلظت ذرات و PM10 بدست آورند. ... (کتابخانه Adafruit_) 1399/03/15. سنسور شتاب سنج MPU6050 (+کتابخانه ...


سنجش کیفیت هوا با آردوینو و سنسور Nova SDS011

27/12/2020· پروژه سنجش کیفیت هوا با برد آردوینو و سنسور nova sds011 را آماده کردیم. در این پروژه مقدار و pm10 را اندازه گیری و در oled نمایش میدهیم.